• Regulamin

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Sklep internetowy www.shop-goforindia.pl.

Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

Spis treści
1) Informacje wstępne
2) Przetwarzanie danych osobowych
3) Składanie zamówienia 
4) Realizacja zamówienia
5) Postanowienia ogólne
6) Reklamacje
7) Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
8) Postanowienia końcowe

1) Informacje wstępne

 1. K&M Design Danuta Gabrysiak , ul. Sapieżyńska 1 m 4 00-215 Warszawa, NIP 5261618865, REGON 383257914, jest właścicielem sklepu internetowego shop-goforindia.pl.
 2. Przedmiotem działalności sklepu jest m.in. sprzedaż mebli i dekoracji do wystroju wnetrz oraz akcesoriów do jogi.
 3. Terenem działalności firmy jest Polska.
 4. Dostawa towaru realizowana jest przez firmy kurierskie.
 5.  Wszystkie ceny produktów w sklepie shop-gorforindia.pl obowiązują w chwili składania zamówienia.
 6. Opisy produktów i ceny podane na stronie sklepu shop-goforindia.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71. kodeksu cywilnego).
 7. Klientem sklepu internetowego shop-goforindia.pl może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 8.  Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej shop-goforindia.pl

2) Przetwarzanie danych osobowych
Informacje dotyczące Polityki prywatności i plików cookies znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności RODO
Polityka plików cookies

3) Składanie zamówienia

 1. K&M Design przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez stronę internetową www.shop-goforindia.pl.
 2. Klient składa zamówienie, wskazując produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego towaru, a następnie dokonuje wyboru znajdującego się na stronie polecenia „Dodaj do koszyka”. Po wybraniu produktu i określeniu jego ilości, klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej meble, a następnie wskazuje w koszyku sposób płatności oraz potwierdza zamówienie.
 3. Po złożeniu zamówienia, na  shop-goforindia.pl. przesyłamy na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem sklepu internetowego o przyjęciu zamówienia.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem a  shop-goforindia.pl. z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 3.
 5. Złożenie i opłacenie zamówienia jest zgłoszeniem przez klienta w stosunku do shop-goforindia.pl. oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. shop-goforindia.pl ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia z przyczyn leżących po stronie shop-goforindia.pl.
 7.  Zmiany do zamówienia można zgłaszać telefonicznie pod numerem 790 502 022 lub przez e-mail pod adresem: kontakt@shop-goforindia.pl. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmian w adresie dostawy oraz odbiorcy.
 8. shop-goforindia.pl realizuje wszystkie zamówienia klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 9. Wybrane produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej zmiany.
 10.  Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie do odbiorcy potwierdzenia doręczenia. Bezpośrednia opinia odbiorcy jest ważną informacją potwierdzającą prawidłowe zrealizowanie zamówienia.
 11. Dokument potwierdzający zakup - Paragon lub Faktura (bez VAT), wysyłany jest drogą mailową, na podany email w zamówieniu, po wysłaniu zkupionego produktu do nabywcy.
 12.  W przypadku poniesienia przez shop-goforindia.pl. kosztów związanych z realizacją zamówienia, które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z klientem, shop-goforindia.pl. nie jest zobowiązana do realizacji zamówienia.

4) Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności. 
 2. W przypadku wyboru płatności za zamowienie przelewem tradycyjnym, płatność należy uiścić w ciągu trzech dni od momentu złożenia zamówienia.
 3. Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w dostępnych formach płatności na stronie sklepu.
 4. Czas realizacji zamówienia jest różny i informacja o terminie realizacji znajduje się przy każdym produkcie. W okresach przedświątecznych czas realizacji może być wydłużony.
 5. shop-goforindia.pl ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia z przyczyn leżących po stronie shop-goforindia.pl
 6. shop-goforindia.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w doręczanym towarze, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce zastępowania produktu.
 7. shop-goforindia.pl zastrzega sobie prawo dołączania materiałów reklamowych swoich partnerów do doręczanych mebli.
 8. Przyjęcie dostarczonych mebli odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.
 9. Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, gdy adres jest nieprawidłowy, kiedy odbiorca odmówi odbioru przesyłki lub z powodu innych przyczyn, niezależnych od shop-goforindia.pl, przesyłka wróci do siedziby firmy, wówczas shop-goforindia.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia i może obiążyć Klienta kosztami przesyłek. 
 10. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego, kupujący ma obowiązek  sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia  przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia. Towar dostarczony firmą kurierską należy sprawdzić w obecności kuriera i w razie nieprawidłowości (braki, uszkodzenia, towar niezgodny z zamówieniem) spisać odpowiedni protokół wraz z kurierem. Protokół należy niezwłocznie wysłać mailem na adres: kontakt@shop-goforindia.pl

5) Postanowienia ogólne

 1. shop-goforindia.pl jest zobowiązana do udzielania klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi produktami.
 2. Dostępność biura shop-goforindia.pl jest dostępna od 10:00 do 17:30 pod numerem telefonu +48 790 502 022.
 3. shop-goforindia.pl przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. shop-goforindia.pl ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot należności z tytułu niezrealizowanego zamówienia, chyba, że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.

6) Reklamacje

 1. shop-goforindia.pl odpowiada wobec klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. Reklamacje może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt. Warunkiem koniecznym, aby shop-goforindia.pl rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez klienta reklamowanego produktu lub produktów lub przesłanie zdjęcia wraz z opisem reklamacji.
 3.  Reklamacja może być złożona tylko mailowo na adres email: kontakt@shop-goforindia.pl
 4. Reklamacja dotycząca zakupionego towaru rozpatrywana jest do 14 dni roboczych od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Polski. Po rozpatrzeniu reklamacji i przekazaniu decyzji kupującemu, sprzedający określa czas w jakim, będzie mógł zgłoszeną reklamcję załatwić.  
 5.  Reklamacje dotyczące zgodności towaru z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego produktu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru oraz pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia i stanu odebranego produktu można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji zamówienia. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 7. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego, kupujący ma obowiązek  sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia  przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia. Towar dostarczony firmą kurierską należy sprawdzić w obecności kuriera i w razie nieprawidłowości (braki, uszkodzenia, towar niezgodny z zamówieniem) spisać odpowiedni protokół wraz z kurierem. Protokół należy niezwłocznie wysłać mailem na adres: kontakt@shop-goforindia.pl
 8. Po zgłoszeniu reklamacji shop-goforindia.pl wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

7) Odstąpienie od umowy w przypadku sprzedaży na odległość - zwrot towaru

 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi tym samym kanałem, którym klient dokonał płatności. W przypadku płatności  za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Możliwość zmiany czy rezygnacji jest każdorazowo potwierdzana przez shop-goforindia.pl  Zwracana kwota będzie pomniejszona o koszty poniesione w związku z realizacją umowy, tj. koszty wysyłki i pakowania.
 3. Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni licząc od daty zakupu zgodnie z ustawą z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), poprzez zwrot towaru w stanie nienaruszonym.
 4. Zwrot towaru nie przysługuje przedsiębiorcom, wyjątek stanowi przedsiębiorca który prowadzi działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej
 5. Z zastrzeżeniem ust. 8, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania klientowi produktu nie może dojść do: 
  - mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, zalanie itp.)
  - wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów produktu, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. Zm.). 
 6. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres mailowy: kontakt@shop-goforindia.pl  Dla zachowania terminu decyduje data wysłania oświadczenia.
 7. Po przesłaniu Oświdczenia Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczony od daty wysłania oświdczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwracany towar należy odesłać na adres, który zostaje wsakazny każdorazowo po przyjęciu Formularza zwrotu i jest zależny od marki zakupionego produktu i każdorazowo podawany na prośbę Klienta. Do przesyłki prosimy załączyć oryginalny oryginalny wypełniony formularz zwrotu. Na maila kontakt@shop-goforindia.pl prosimy przesłać skan wypełnionego formularza odstąpienia od umowy.
 9. Zwracany przez klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 10. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący i po stronie kupującego leży zamówienie transportu na zwrot.
 11.  
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na specjalne zamówienie klienta), a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (stosownie do przepisu art. 10 ust. 3 pkt 4) i 5) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
 13. Produkty sprowadzane na zamówienie, nie podlegają zwrotom. 
  Marki produktów sprowadzanych bezpośrenio z magazynów zagranicznych producentów: 
  Clayre & Eef (Holandia), Chic Antique (Dania) i Mauro Ferretti (Włochy).
 14. W przypadku zwrotu towaru, który był objęty "Darmową dostawą", Klient otrzyma zwrot należnośi za zakupiony produkt pomniejszony o koszty transportu.

8) Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 , poz. 1176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. Rachunek  jest wystawiany dla każdego zamówienia.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia oraz informowania klientów o oferowanych przez nas nowych produktach. Dane osobowe znajdujące się w naszej bazie danych, udostepniane sa tylko do realizacji wysyłki (poprzez firmy zewnętrzne) i poza tym przypadniem nie są one w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
 4. K&M Design Danuta Gabrysiak, właściciel sklepu internetowego shop-goforindia.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.
 5. Zakupy oraz realizacja zamówienia w sklepie internetowym shop-goforindia.pl odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr  144, poz.1204 z późn. zm).
 6. K&M Design Danuta Gabrysiak, zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień.
 7. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 8. Informacje o produktach zamieszczone na stronach shop-goforindia.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 9. K&M Design Danuta Gabrysiak, ponosi odpowiedzialność, w zakresie swojej infrastruktury technicznej, za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres email wskazany przez klienta.
 10. Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym shop-goforindia.pl są następujące: przeglądarka: Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.
 11.  Zakazane jest dostarczanie przez klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej shop-goforindia.pl treści o charakterze bezprawnym. shop-goforindia.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.
 12.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.